CVO - Onderzoek, Training & Advies            E cvo-info@drugresearch.nl  

english version

Preventie van kansspelverslaving Op verzoek van de Kansspelautoriteit is in het najaar van 2015 een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de preventie van kansspelverslaving. Hoofddoel van het onderzoek was om in een overzicht te voorzien van de huidige status van onderzoek naar de preventie van kansspelverslaving en daarmee de Kansspelautoriteit een basis te verschaffen om haar taken (nog) beter uit te voeren. >>lees verder

GHB overdosispreventie In 2014-2015 hebben Mainline & CVO een door de EU gefinancierd onderzoek uitgevoerd onder GHB gebruikers in Nederland en België. Vooral onder ervaren GHB gebruikers blijkt het nemen van overdosis en het optreden van coma een veel voorkomend fenomeen te zijn dat grote gezondheidsschade kan toebrengen. Het onderzoek heeft belangrijke aanknopingspunten geboden voor harm reduction interventies gericht op het voorkomen van overdosis onder deze groep GHB consumenten. Zo is onder meer de YouTube video 'GHB en (F)outgaan' ontwikkeld om het gesprek over overdosering te stimuleren, de houding ten opzichte van 'outgaan' te veranderen en de risico’s te beperken. >>lees verder

Bekijk de video GHB en (F)outgaan

Problematisch speelgedrag bij online gokkers CVO heeft in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (WODC) een onderzoek uitgevoerd naar de omvang van kansspelverslaving onder deelnemers aan short odds online kansspelen. Short odds kansspelen zijn kansspelen waarbij er een korte tijd zit tussen de inleg en het speelresultaat. Van dit speltype is bekend dat dit gepaard kan gaan met een relatief hoog verslavingsrisico. Het onderzoek biedt inzicht in de mate waarin deelnemers aan online kansspelen kenmerken van kansspelverslaving vertonen en is opgebouwd uit een panelstudie onder deelnemers aan online kansspelen en een inventarisatie onder behandelaars uit de verslavingszorg. >>lees verder

Onderzoek naar legalisering van online kansspelen in Europa Wie in Nederland een kansspel aanbiedt, heeft daarvoor een vergunning nodig. De Nederlandse Wet op de kansspelen staat momenteel niet toe dat vergunningen voor online kansspelen worden verstrekt. Online kansspelen zijn dus illegaal. Om deze situatie te veranderen is de wetgeving ‘Kansspelen op afstand’ in voorbereiding. Deze wet moet het aanbieders van online kansspelen mogelijk maken om met een vergunning legaal in Nederland te opereren. Dit onderzoek is enerzijds een inventariserend onderzoek naar de mate waarin Europese landen tot legalisering zijn overgegaan en in hoeverre deze landen vergelijkbaar zijn met Nederland wat betreft wet- en regelgeving, preventiebeleid en kansspelcultuur. Anderzijds is in het onderzoek bezien hoe - in de meest vergelijkbare landen - vorm en uitvoering wordt gegeven aan beleid dat is gericht op het voorkomen of overwinnen van kansspelverslaving en welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan in het aantal kansspelverslaafden sinds de legalisering van online kansspelen. >>lees verder

Evaluatie drugbeleid Luxemburg Het CVO onderzocht samen met het Trimbos-instituut de resultaten van het nationale drug actieplan 2010-2014 van het Groothertogdom Luxemburg. Voor de evaluatie zijn een survey, diepte-interviews en focusgroep-interviews afgenomen onder stakeholders. De resultaten waren positief. >>lees verder

Effective Evaluation - An introduction for grass-root organisations Randomised Controlled Trials, Double Blind evaluation protocols, and Impact Evaluations – are scientific practices that can likely scare you off when working in the field. Although they are very useful, scientific practices
like these are often unavailable for grassroots fieldworkers to implement. But luckily there are also proven science-based methods available that can help you evaluate your work and projects with less costs, effort and complexity. This short guide has been designed to help people who are working in the field to do evaluations. With some simple tools everyone can evaluate a project. This manual will introduce grassroots fieldworkers to various ways on how to evaluate their projects regularly. >>lees verder

Coffee Shops and Compromise: Separated Illicit Drug Markets in the Netherlands Hoewel bekend om zijn coffeeshops, waar cannabis kan worden gekocht en geconsumeerd, heeft Nederland door zijn drugsbeleid vele benijdenswaardige openbare gezondheidsresultaten bereikt. Zoals een lage prevalentie van HIV onder mensen die drugs gebruiken, een te verwaarlozen incidentie van heroïnegebruik, een lager cannabisgebruik onder jongeren dan in veel landen met een strenger drugbeleid. Bovendien zijn burgers over het algemeen de last gespaard gebleven van een veroordeling voor geweldloze drugsdelicten. >>lees verder

Breaking Worse: The Emergence of Krokodil and Excessive Injuries among People who Inject Drugs in Eurasia In de afgelopen jaren hebben mensen die drugs injecteren in Eurazië steeds gereageerd op heroïne 'droogte' en tekorten in andere illegale drugs, door het injecteren van giftige zelfgemaakte drugs uit medicijnen van apotheken. Dit blijkt uit het onlangs verschenen artikel door onderzoekers van het Columbia University in New York and the Centre for Research on Drugs and Health Behaviour in London en het CVO.
Het artikel is gepubliceerd als "Editors 'Choice" in juli 2013 in het International Journal of Drug Policy. Het geeft een overzicht van bestaand bewijsmateriaal op de zeer schadelijke praktijken van het injecteren van “krokodil”, een vloeibare opiaat brouwsel dat injecterende druggebruikers in verschillende Euraziatische landen zelf produceren, vaak in regio's waar heroïne niet beschikbaar is of vanwege de relatief aanzienlijk lagere prijs van “krokodil”. >>lees meer

RAR Handboek Problematisch Middelengebruik herziene versie Het CVO heeft haar RAR Handboek Problematisch Middelengebruik aangepast en verbeterd. Het resultaat is een praktisch en breed inzetbaar instrument, waarmee iedereen kan werken. Met behulp de Rapid Assessment and Response (RAR) methode die in het handboek wordt beschreven, kunnen gemeenten en instellingen voor verslavingszorg doelgroepen met problematisch middelengebruik in kaart brengen en op maat gesneden interventies ontwikkelen. Het handboek is gratis te downloaden. >>lees verder

Evaluatie internationaal project kwetsbare groepen HIV/Aids Het Europese Correlation II project richt zich op het verbeteren van de toegankelijkheid en kwaliteit van preventie, zorg en behandelingsmogelijkheden voor kwetsbare doelgroepen met verhoogd risico op Hepatitis C en HIV/AIDS. Honderden experts uit de doelgroepen en zorginstellingen hebben de afgelopen drie jaar in verschillende componenten van het project samengewerkt om instrumenten en methodieken te ontwikkelen op het gebied van outreach, peer support en E-health om de toegang tot zorg en preventie te vergroten. Andere componenten streven naar verbetering van kennis en kunde van zorginstellingen op het gebied van hepatitis C en HIV/AIDS. Ten slotte zijn er binnen het project componenten die zich richten op beleidsbeïnvloeding en de implementatie en verspreiding van resultaten. CVO Research & Consultancy heeft het project met behulp van logical framework matrixes, interviews, surveys en observaties geëvalueerd en als zeer geslaagd beoordeeld. De resultaten van het Correlation II project zoals instrumenten, methodieken en informatie zijn te vinden op www.correlation-net.org

 

terug naar boven