CVO - Onderzoek, Training & Advies            E cvo-info@drugresearch.nl  

english version

Het CVO is een onafhankelijke non-profit organisatie voor onderzoek, training en advies, voortgekomen uit de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hier begint in 1979 Goof van de Wijngaart (1946-2004) met onderzoek naar middelengebruik en verslaving. In 1998 verzelfstandigt het CVO, terwijl de band met de Universiteit Utrecht blijft bestaan. Wij richten ons vooral op middelengebruik, verslaving en andere geestelijke gezondheidsproblematiek. Het werkveld is zowel nationaal als internationaal.

Doelstelling van het CVO is het verwerven en verspreiden van kennis van en over mensen die zich in de marge van de samenleving bevinden. Bovendien proberen we - binnen onze mogelijkheden - hun maatschappelijke positie en gezondheid daadwerkelijk te verbeteren.

Uitgangspunten Het CVO hanteert bij onderzoek, onderwijs, training en advies twee uitgangspunten.
Een eerste uitgangspunt is onze visie op middelengebruik en verslaving. Middelengebruik en verslaving is niet uitsluitend het effect van het middel, maar wordt bepaald door de interactie van mens, middel en omgeving.
Een tweede uitgangspunt is de manier waarop het CVO onderzoekgegevens vergaart. We interviewen respondenten zoveel mogelijk in hun gebruiksomgeving, door letterlijk tussen hen in te gaan staan. Het optekenen van levensverhalen leidt tot beter begrip van de respondenten, de middelen die zij gebruiken en de omgevingen waarin zij gebruiken. Door een beter begrip kunnen hulpverlening en preventie doelmatiger en effectiever worden ingezet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Directie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Richard Braam
Ontwikkelingspsycholoog en werkzaam bij het CVO sinds 1991. Binnen het CVO is hij senior onderzoeker.
Hij is aanspreekpunt op het gebied van algemene en organisatorische zaken en de coördinatie en supervisie van projecten. Hij is gespecialiseerd in rapid assessment and response (RAR) methodieken.
Zijn interessegebieden zijn:
.
Transculturele verslavingsproblematiek
.
Koppeling theorie en praktijk
.
Implementatie van de RAR methodieken in de verschillende praktijkgebieden, zowel nationaal als internationaal

Dick de Bruin
Ontwikkelingspsycholoog en werkzaam bij het CVO sinds 1991.
Hij is gespecialiseerd in het ontwikkelen van kwantitatieve meetinstrumenten voor sociaal wetenschappelijk onderzoek en in de analyse van kwantitatieve databestanden. Daarnaast is hij gespecialiseerd in kansspelproblematiek en -beleid.
Zijn interessegebieden zijn:
.
De ontwikkeling en levensloop van mensen in ecologisch perspectief
.
De invloed van het gebruik van planten, medicijnen en drugs op gezondheid, welzijn en ontwikkeling van mensen
.
Harm reduction strategieën bij risicovol middelengebruik

Ab Voskamp
Psycholoog en werkzaam bij het CVO sinds 1999.
Hij is aanspreekpunt op het gebied van financiële zaken, personeelszaken en projectcontracten.
Naast het CVO is hij werkzaam als praktijkmanager bij de psychologenpraktijk Hulp bij Hersenletsel, gevestigd in Amsterdam en in Maarn (Utrechtse Heuvelrug).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Medewerkers
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Jean-Paul Grund Senior onderzoeker
Klinisch en ontwikkelingspsycholoog, Ph.D. in de sociale wetenschappen. Werkzaam bij het CVO sinds 2004 als hoofdonderzoeker en internationaal onderzoek en beleid consultant.
Werkgebieden: druggebruik, volksgezondheid, drugbeleid, mensenrechten en harm reduction.
Jean-Pauls deskundigheid is in kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar druggebruik, gezondheidsrisico's en de daarmee samenhangende beleidsterreinen. In de laatste decennia heeft zijn focus grotendeels op de ontwikkeling van preventieve en harm reduction interventies rond injecterend druggebruik en HIV in Centraal-en Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie.
Zijn huidige interesses omvatten:
.
De opkomst van, en het ontwikkelen van beleid voor, nieuwe psychoactieve stoffen (NPS of Legal highs), de risico-omgeving van (productie en gebruik van) zelfgemaakte drugs (Zie b.v.: >> Breaking worse: The emergence of krokodil and excessive injuries among people who inject drugs in Eurasia ) en de rol van het internet in de verspreiding van nieuwe drug trend en de gevolgen voor de epidemiologie van druggebruik;
.
Sociale uitsluiting, drugsgebruik en hiv-risico's in minderheidsgroepen
.
Peer-based "intraventions" (zowel bij recreatieve als habituele consumenten van drugs, alsook andere kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals bv. dak en thuislozen);
.
Internationaal drugsbeleid (Zie b.v.: >> Coffee Shops and Compromise: Separated Illicit Drug Markets in the Netherlands );
.
Trans-disciplinaire benaderingen van genotmiddelenonderzoek, kwalitatieve studies en innovatieve onderzoeksmethoden voor verborgen populaties.

Minke Dijkstra onderzoeker
Cultureel antropoloog en criminoloog, sinds 2008 werkzaam bij het CVO als onderzoeker. Zij werkte onder andere mee aan het project PROZE, een Peer Driven Interventie in de maatschappelijke opvang. Daarnaast werkt zij als opvangmedewerker bij de Huiskamer Aanloop voor Prostituees van de Tussenvoorziening in Utrecht. Binnen de Tussenvoorziening is zij ook betrokken als Ambtelijk Secretaris bij de Ondernemingsraad en maakt zij onderdeel uit van de vakgroep die zich bezig houdt met scholing en het op peil houden van kennis m.b.t. verslaving en psychiatrie. Daarnaast schrijft zij af en toe boekrecensies voor het Tijdschrift voor Verslaving (BSL). Tijdens haar studie heeft zij zich onder andere bezig gehouden met onderzoek naar (recreatief) druggebruik onder jongeren in binnen- en buitenland.
Haar interessegebieden zijn:
.
Dak- en thuislozenproblematiek
.
(Straat)prostitutie
.
Betekenissen van (recreatief) druggebruik
.
Discours rond druggebruik en drugsbeleid

Chantal Gooijer onderzoeker
Socioloog, sinds 2010 werkzaam bij het CVO als stagiair en vervolgens als uitvoerend onderzoeker voor het project
PROZE, een peer driven interventie in de maatschappelijke opvang. PROZE was tevens onderwerp van haar masterscriptie
'Sociologie: een kwalitatief onderzoek naar hospitalisering en empowerment in de maatschappelijke opvang'. Tijdens haar
studie was zij werkzaam als vertrouwenspersoon van ex-daklozen voor welzijnsorganisatie Impuls in Amsterdam.
Haar interessegebieden zijn:
.
Dak- en thuislozenproblematiek
.
Peer education onder kwetsbare groepen
.
Hospitalisering en empowerment in de GGZ

Christel Meijerman senior onderzoeker
Management- en beleidsdeskundige en werkzaam bij het CVO sinds 2001.
Binnen het CVO werkt zij als onderzoeker en onderzoeksleider.
Zij is gespecialiseerd in training en advies ter verbetering van de kwaliteit van (project)organisatie binnen de verslavingszorg. Daarnaast is zij gespecialiseerd in de opzet en begeleiding van veldwerk voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
Haar interessegebieden zijn:
.
Ontwikkeling en begeleiding van beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek
.
Kansspelproblematiek en kansspelbeleid
.
Dak- en thuislozenproblematiek

Hans Verbraeck senior onderzoeker
Cultureel antropoloog en werkzaam bij het CVO sinds 1996. Hij is gespecialiseerd in het ontwikkelen van veldwerkprotocollen en kwalitatieve meetinstrumenten voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en in de analyse van kwalitatieve databestanden. Daarnaast is hij gespecialiseerd in (inter)nationaal drugsbeleid.
Zijn interessegebieden zijn:
.
Dynamiek tussen drughandel en -bestrijding
.
Sociaal-culturele aspecten van compulsief gedrag
.
Sociale cohesie en sociale uitsluiting

Marleen Arends onderzoeker
Medisch cultureel antropoloog en verslavingsgeneeskundige, sinds 2009 werkzaam bij het CVO als onderzoeker. Zij was onder meer werkzaam binnen het project PROZE, onderzoek naar een Peer Driven Interventie binnen de maatschappelijke opvang. Tijdens haar studie antropologie heeft zij onder andere onderzoek gedaan naar drugsproblematiek onder gedetineerden (master thesis ‘Drugs and Penal Pains’). Ook werkt zij als KNMG-verslavingsarts in de verslavingszorg en houdt zij zich bezig met richtlijnontwikkeling voor de verslavingszorg en penitentiaire inrichtingen.
Haar interessegebieden zijn:
- Transcultureel en transdisciplinair onderzoek
- Ontwikkeling innovaties in de zorg op basis van onderzoek naar het cliëntperpectief
- Combinatie kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden
- Inventieve onderzoeksmethoden voor verborgen doelgroepen

Maaike Labree onderzoeker
Internationaal jurist, in 2014 begonnen bij het CVO op een landenvergelijkend onderzoek naar de legalisering van online kansspelen in Europa en het effect van legalisering op de prevalentie van kansspelverslaving. Op dit moment werkt zij mee aan een onderzoek naar de mate waarin deelnemers aan online kansspelen kenmerken van kansspelverslaving vertonen. Naast haar werk bij het CVO verleent zij juridisch-praktische ondersteuning aan slachtoffers van mensenhandel via het Nederlandse Rode Kruis.
Haar interessegebieden zijn:
.
Kansspelen en kansspelproblematiek
.
(Internationaal) drugs- en kansspelbeleid


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Raad van Toezicht
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Miriam Fris
Pedagoog, afgestudeerd in de richtingen Jeugdstudies en Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2006 is zij commissaris van de Raad van Toezicht van het CVO. Zij heeft van 1993 tot 2001 bij het CVO gewerkt als (senior) onderzoeker, trainer en docent, en was met name gericht op jongeren, uitgaansdrugs, kansspelproblematiek en zelfhulp. Tegenwoordig werkt zij als leerkracht, remedial teacher en vertrouwenspersoon in het basisonderwijs. Sinds 2010 heeft zij daarnaast een praktijk voor integratieve kindertherapie en coaching in Amsterdam.
Haar interessegebieden zijn:
.
Kinderen en jongeren met sociale, emotionele en gedragsmatige problematiek
.
Onderwijs en schoolloopbanen
.
Risicogedrag en verslavingsproblematiek
.
Hulpverlening en zelfhulp

Chris Loth
Verplegingswetenschapper, sinds 2007 commissaris van de Raad van Toezicht van het CVO. Zij is gespecialiseerd in praktijkgericht onderzoek in de verslavingszorg.
Chris is manager en directeur van haar bedrijf LOTH Verpleegkunde. Zij doceert op verschillende (verpleegkunde)opleidingen en is hoofdredacteur van een reeks boeken over verslavingsverpleegkunde. Onder haar leiding is in 2005 de Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB) voor de landelijke methadonverstrekking ontwikkeld. De RIOB is onderdeel van haar proefschrift dat zij in 2008 heeft afgerond.
Haar interessegebieden zijn:
.
Wetenschappelijk onderzoek in de (verslavings)geneeskunde
.
Dubbele diagnostiek en herstel
.
Chronische drugsverslaafden en hun perspectief
.
Het ontwikkelen van innovaties in de zorg door actieonderzoek

Hans C. Ossebaard
Klinisch en ontwikkelingspsycholoog, sinds 2006 commissaris in de Raad van Toezicht van het CVO. Hij is gespecialiseerd in kennismanagement. Van 1992 tot 1998 is hij werkzaam geweest als onderzoeker en docent bij het CVO. Daarna is hij werkzaam geweest als consultant op het gebied van middelengebruik en verslaving voor onder andere de Universiteit Utrecht en de Europese Unie en heeft hij gewerkt voor de Jellinek, het Trimbos Instituut en het ministerie van VWS. Sinds 2005 werkt Hans als productmanager bij de nationale gezondheidsportaal kiesBeter.nl van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), sinds 2007 in combinatie met onderzoek op het gebied van consumer health informatics.
Zijn interessegebieden zijn:
.
De betekenis van internet voor de informatievoorziening van burgers
.
De betekenissen van druggebruik
.
De kennissamenleving


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Raad van Advies
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prof. dr. T.F.M. ter Bogt
bijzonder hoogleraar Popmuziek, Disciplinegroep Algemene Sociale Wetenschappen, Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht.

Drs. C. Goos
voormalig directeur van de Division for Health Promotion and Disease Prevention van de World Health Organization Europe. Thans werkzaam op het Anton Proksch Institut in Wenen.

Prof. dr. H. ’t Hart
emeritus hoogleraar, Disciplinegroep Methoden en Technieken, Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht.

Dr. J. Morenc
stafmedewerker Onderzoek, Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Webontwerp: Studio ZenZ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

terug naar boven