Profiel XTC-cliënten in de Nederlandse verslavingszorg.

de Bruin, D. E., A.A.N. Cruts, A.W. Ouwehand, G.F. van de Wijngaart. (1997). Profiel XTC-cliënten in de Nederlandse verslavingszorg. Houten: IVV (Informatievoorziening Verslavingszorg).

Category: Uitgaansdrugs en veilig uitgaan
File Size: 286.15 KB