Nieuwe vestigingen van Holland Casino in Venlo en Leeuwarden. Een onderzoek naar veranderingen in de aard en omvang van kansspeldeelname en kansspelproblematiek in voormalige ‘witte vlekken’

Samenvatting

Met het oog op de opening van twee nieuwe vestigingen van Holland Casino in Venlo (8 maart 2006) en Leeuwarden (1 december 2006) heeft Stichting CVO in samenwerking met TNS NIPO een bevolkingsonderzoek uitgevoerd. Om de gevolgen van deze twee nieuwe vestigingen op kansspeldeelname en kansspelproblematiek in kaart te brengen is voorafgaand aan de opening van genoemde vestigingen een nulmeting uitgevoerd. Bijna 2 jaar na de opening is een vervolgmeting uitgevoerd in de twee regio’s Venlo en Leeuwarden.

Steekproef en respons
In 2006 werden voor de nulmeting in totaal 2223 respondenten bereid gevonden om mee te werken aan het onderzoek. Voor de 1-meting in 2008 bedroeg dat aantal 2007 respondenten. De vragenlijsten zijn zowel telefonisch, schriftelijk als via internet afgenomen. Mogelijk vanwege de kortere tijd van dataverzameling bij de nulmeting in Venlo lag de respons daar iets lager dan in Leeuwarden. In Venlo lag de respons op 23% terwijl deze in Leeuwarden op 27% lag. Bij de 1-meting zien we echter eveneens verschillen in de respons tussen Venlo en Leeuwarden. Bij de 1-meting Venlo lag de respons op 25%, bij Leeuwarden op 28%. De respons op het landelijk bevolkingsonderzoek uit 2004 lag op 28% (de Bruin e.a., 2006). De steekproeven vormen een goede afspiegeling van de bevolking. Voor afwijkingen is middels een weging gecorrigeerd.

Onderzoeksvragen
De centrale onderzoeksvraag is of een nieuwe vestiging van Holland Casino tot een grotere deelname, tot hogere speelfrequenties en tot meer probleemspelers in de regio zal leiden. Een deelvraag van het onderzoek is of sprake is van een substitutie-effect. Gaan vooral bestaande spelers (uit bijvoorbeeld de amusementscentra of de horeca) in de nieuwe vestiging van Holland Casino spelen? En zo ja, gebeurt dit als een substituut voor, of als aanvulling op, het bestaande gokpatroon? Een hiermee samenhangende vraag is of de nieuwe vestiging van Holland Casino ook een nieuw, niet aan kansspeldeelnemend, publiek heeft aangetrokken.

Hogere deelname aan kansspelen
De verwachting dat een nieuwe vestiging van Holland Casino tot een grotere deelname aan kansspelen zal leiden werd enerzijds gevoed door de uitkomsten van het landelijke bevolkingsonderzoek uit 2004 maar ook door de intentie die de respondenten bij de nulmeting in de regio’s Venlo en Leeuwarden uitspraken om de nieuwe vestiging te gaan bezoeken. Een groot deel van de respondenten (38% in Venlo en 40% in Leeuwarden) dacht de nieuwe vestiging van Holland Casino in Venlo te gaan bezoeken. Hoewel niet in die mate hebben relatief veel mensen die intentie gestalte gegeven. Bij de 1-meting In 2008 blijkt het percentage van de bevolking dat recent een vestiging van Holland Casino bezocht sterk te zijn toegenomen. In de regio Venlo verdubbelden de recente bezoekcijfers zich van 9% in 2006 naar 18% in 2008. In de regio Leeuwarden zien we een verdrievoudiging van dit percentage: in 2006 had 7% in het afgelopen jaar een vestiging van Holland Casino bezocht, in 2008 bedroeg dit 20%.
Niet alleen de bezoekcijfers maar ook de deelnamecijfers voor kansspelautomaten en casinospelen zijn na de komst van de nieuwe vestigingen gestegen. In de regio Venlo steeg de recente deelname aan kansspelautomaten van 11% naar 14%, en in de regio Leeuwarden van 10% naar 16%. Voor de recente deelname aan casinospelen zien we een sterkere stijging dan bij de kansspelautomaten. In de regio Venlo stegen de recente deelnamecijfers voor casinospelen van 5% naar 10%, in Leeuwarden van 5% naar 13%.

De lifetime deelname aan kansspelautomaten en casinospelen is in de regio Venlo in de genoemde periode niet significant toegenomen. Dit duidt er op dat als gevolg van de opening van de nieuwe vestiging in Venlo geen nieuwe casinospelers zijn bijgekomen maar dat vooral bestaande spelers de weg naar de nieuwe vestiging hebben gevonden. In de regio Leeuwarden zien we in dit opzicht een ander beeld. Ook de lifetime deelname aan kansspelautomaten en casinospelen is hier significant toegenomen. Bij de kansspelautomaten van 36% naar 39%, bij de casinospelen van 22% naar 27%. Deze cijfers geven derhalve een indicatie dat de nieuwe vestiging in Leeuwarden een publiek heeft aangetrokken dat niet eerder met casinospelen en kansspelautomaten in aanraking was gekomen.

Substitutie of aanvullend?
Over het algemeen staat de deelname aan een bepaald kansspel niet op zichzelf. De meeste de respondenten die aan kansspelen deelnemen, nemen niet aan één maar aan meerdere kansspelen deel. Gemiddeld genomen hadden de respondenten in 2006 aan twee kansspelen deelgenomen (LTP). In 2008 is dit onveranderd gebleven. Deze gegevens duiden er op dat niet zozeer sprake is van additie maar veeleer van substitutie.
Substitutie blijkt in de regio Venlo aanzienlijk vaker voor te komen dan in Leeuwarden. In de regio Venlo zien we vaker dat er sprake is van substitutie dan van additie. Naar schatting 70% van de veranderingen in kansspeldeelname bestaat uit substitutie in de zin dat bestaande spelers uit de horeca en amusementscentra hun speelgedrag hebben verplaatst naar Holland Casino, naar schatting 30% van de veranderingen in kansspeldeelname bestaat uit additie in de zin dat spelers hun speelgedrag aanvullen met het spelen in Holland Casino. In de regio Leeuwarden liggen deze verhoudingen vrijwel omgedraaid. Daar is veel vaker sprake van additie (85%) dan van substitutie (15%). In de regio Leeuwarden blijken vooral veel kansspelautomatenspelers uit de horeca hun speelgedrag te hebben uitgebreid met het spelen op kansspelautomaten in Holland Casino.
Op grond van de analyses kan geconcludeerd worden dat de nieuwe vestiging van Holland Casino Leeuwarden een breder publiek heeft aangetrokken dan Holland Casino Venlo. In de regio Leeuwarden zien we bijvoorbeeld dat het aandeel niet-spelers in 2008 is afgenomen, hetgeen er op duidt dat ook zij de gang naar de nieuwe vestiging hebben gevonden. Ook zien we in de regio Leeuwarden duidelijker dan in Venlo dat het aandeel ex-spelers is afgenomen. Tot slot zien we in Leeuwarden ook dat loterijspelers de gang naar de nieuwe vestiging hebben gemaakt.

Speelfrequenties toegenomen als gevolg van de nieuwe vestiging?
Uit de nulmetingen in Venlo en Leeuwarden blijkt dat de frequentie van het casinobezoek hoger is naarmate een vestiging meer in de buurt is. In de regio Venlo werden ten tijde van de nulmeting vooral de vestigingen in Eindhoven, Nijmegen en Valkenburg frequent bezocht terwijl de andere vestigingen van Holland Casino alleen incidenteel werden aangedaan. In de regio Friesland zagen we hetzelfde en werden vooral de vestigingen in Groningen en in mindere mate die van Scheveningen en Amsterdam gemiddeld vaker dan één keer per jaar te bezocht. Anno 2008 is dat beeld gewijzigd in de zin dat nu vooral de vestigingen van Holland Casino Venlo en Leeuwarden het meest frequent worden bezocht. Het merendeel van de respondenten uit de regio Venlo en Leeuwarden is in de nieuwe vestiging in de stad gaan spelen.
In de regio Leeuwarden geeft een groter deel van de spelers aan dat ze vaker zijn gaan spelen sinds de komst van de nieuwe vestiging dan in Venlo. In Leeuwarden zegt 35% (veel) vaker te zijn gaan spelen, in Venlo ligt dit op 23%.

Meer risico en probleemspelers?
Hoewel het aandeel risicospelers en probleemspelers in de regio Venlo bij de nulmeting iets boven het landelijk gemiddelde lag, zijn deze verschillen niet significant. In Leeuwarden daarentegen zijn ten tijde van de nulmeting significant minder risicospelers en probleemspelers aangetroffen dan in Venlo en het landelijk gemiddelde.
Bij de nulmeting kwam uit de SOGS-analyse naar voren dat 0,5% van de respondenten uit de regio Venlo een score heeft van vijf of meer en als probleemspeler is getypeerd . Anno 2008 is bij de 1-meting in de regio Venlo 0,1% als probleemspeler getypeerd. In de regio Leeuwarden is bij de nulmeting geen enkele recente probleemspeler uit de SOGS-analyse naar voren gekomen. Bij de 1-meting in 2008 is dit percentage gestegen naar 0,4%. Nog de daling in de regio Venlo (van 0,5% naar 0,1%), noch de stijging in de regio Leeuwarden van (0,0% naar 0,4%) is in statistisch opzicht significant. In de regio Leeuwarden zien we bij de 1-meting wel een significante toename van het aandeel risicospelers. Bij de nulmeting bedroeg het aandeel risicospelers o,1%, anno 2008 is dit gestegen naar 0,7%. De stijging van het aandeel risicospelers zien we niet terug in de regio Venlo.
Het gebruik van de nominee-techniek leverde bij de nulmeting in Venlo een schatting op van nul probleemspelers omdat niemand van de respondenten iemand uit hun huishouden als mogelijk probleemspeler had getypeerd. In Leeuwarden levert de nominatietechniek een vergelijkbaar percentage op als bij het landelijk onderzoek rond de 0,2%. In 2008 zien we hier geen veranderingen in optreden.

Door de al dan niet tijdelijke toename van het aantal casinobezoeken in de regio Venlo en Leeuwarden zal het aantal probleemspelers in de toekomst mogelijk gaan toenemen. Vanwege de incubatietijd die nodig is voor het ontwikkelen van een kansspelverslaving zullen daar vermoedelijk nog de nodige jaren overheen gaan. In de literatuur wordt wel gesproken van een incubatietijd van gemiddeld 5 jaar. Er zal op deze wijze redenerend de nodige tijd overheen gaan alvorens een toename van het probleemspelers in de ‘statistieken’ is terug te vinden.
Anderzijds is het mogelijk dat de nieuwe vestiging een publiek aantrekt dat al op een risicovolle manier aan kansspelen deelneemt en door de komst van het casino in Venlo en Leeuwarden ‘over de streep’ wordt getrokken richting een kansspelverslaving. In het onderzoek zijn daar nog geen aanwijzingen voor gevonden.

Als meer spelers vaker naar het casino gaan zal het aantal probleemspelers in de toekomst mogelijk gaan toenemen. Er zijn ook andere argumenten denkbaar om te veronderstellen dat de groei van het aantal probleemspelers niet direct zichtbaar zal worden en de groei van het aantal probleemspelers kan remmen, zo heeft Holland Casino een uitgebreid preventiebeleid ontwikkeld waarin risicospelers en probleemspelers worden aangesproken op hun speelgedrag en ook op vrijwillige basis een entreeverbod of bezoekbeperking kunnen aanvragen. Dit preventiebeleid is een beschermende factor.

Samenvattend kunnen we stellen dat de komst van de nieuwe vestigingen van Holland Casino in Venlo en Leeuwarden de nieuwsgierigheid van de bevolking heeft geprikkeld. De recente deelname aan kansspelautomaten en casinospelen is daarbij sterkt gestegen maar heeft vooralsnog nog niet geleid tot een stijging van het aandeel probleemspelers. In de regio Leeuwarden zien we daarentegen wel een stijging van het aandeel risicospelers.

File Name: 82578-CVO rapport Venlo Leeuwarden 2006-2008.pdf

Related documents

Gokkersgeluk. De psychologie van het kansspel
Gokkersgeluk. De psychologie van het kansspel

Fris, M.

Psychologie en maatschappij, 22(3), 1998

Kansspelen in soorten.
Kansspelen in soorten.

de Vos, T., G. van de Wijngaart.

Lisse: Swets & Zeitlinger, 1995

Handboek Deskundigheidsbevordering Stichting AGOG Nederland .
Handboek Deskundigheidsbevordering Stichting AGOG Nederland .

Fris, M.

Utrecht: Centrum voor Verslavingsonderzoek, Universiteit Utrecht, 1995

De lok van de gok.
De lok van de gok.

Fris, M.

Utrecht: Kwadraat, 1996

Vallen en opstaan. Zelfhulp en terugval bij de AGOG
Vallen en opstaan. Zelfhulp en terugval bij de AGOG

D. de Bruin, F. Leenders, M. Fris, T. van der Veeke, R. Braam, G. van de Wijngaart

Utrecht: Centrum voor Verslavingsonderzoek, Universiteit Utrecht, 2001
isbn 90-71772-32-2 . . € 30

Kansspelen in andere aarde. Een onderzoek naar kansspelproblematiek onder allochtone Nederlanders
Kansspelen in andere aarde. Een onderzoek naar kansspelproblematiek onder allochtone Nederlanders

D. de Bruin, M. Fris, R. Braam, H. Verbraeck

Utecht: CVO, 2008
isbn 978-90-71772-41-2